Disclaimers activiteiten / website Digidokter.net

Artikel 1. Inleiding

1.1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1.1.1. Digidokter.net / eigenaar: de eigenaar van Digidokter.net website;
1.1.2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
1.1.3. u: de gebruiker (bezoeker) van Digidokter.net website;
1.1.4. de content: alle in Digidokter.net website aanwezige inhoud (code/apps/afbeeldingen/downloads/cookies (derden)/etc.);
1.1.5. ‘hulp op afstand’: app/programma www.join.me om op afstand (met unieke code) mee te kunnen kijken op uw scherm of om tijdelijk de controle over te nemen.

2.1. Bij het gebruik van Digidokter.net stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de Digidokter.net website .

Artikel 2. ‘Hulp op afstand’ met www.join.me

De programmatuur waarmee www.digidokter.net/joinme de sessie opstart (met unieke code) is met zorgvuldigheid gekozen en samengesteld maar het kan toch gebeuren dat om welke reden ook het niet zo functioneert als beoogd. Hierbij kan niet uitgesloten worden dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld programmatuur of data op uw pc of server. www.digidokter.net/joinme is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de ‘Hulp op afstand’ service. Met het uitvoeren van de handelingen om www.digidokter.net/joinme toegang te geven tot uw systemen vrijwaart u www.digidokter.net/joinme van iedere aansprakelijkheid in geval van schade aan uw netwerk, modems, systemen, computers, data of randapparatuur.

Het programma www.join.me bevat de volgende kenmerken in verband met veiligheid:

  • Het programma www.join.me kan alleen door de www.digidokter.net/joinme support medewerker opgestart, met de door u verstrekte unieke code.
  • De verbinding wordt pas tot stand gebracht als u hier specifiek (in het programma uw toestemming voor gegeven hebt) en automatisch akkoord gaat met de daarbij behorende voorwaarden plus disclaimers.
  • Er hoeven geen extra poorten geopend te worden op uw firewall. Een internetverbinding en browser (bij voorkeur firefox of chrome) zijn voldoende om een sessie te kunnen opstarten.
  • De firewall en virusscanners hoeven niet uitgeschakeld te worden. Uw firewall kan vragen of het www.join.me programma mag worden toegevoegd aan de lijst met veilige programma’s, dit dient u met ja te beantwoorden om de sessie succesvol op te starten.
  • www.join.me laat geen sporen van installaties of software achter op uw computer. De download wordt na de sessie automatisch gewist!
  • U kunt live meekijken met de handelingen die worden uitgevoerd en u kunt op elk moment de sessie ingrijpen(via muisklik) dan wel beëindigen.
  • www.join.me voldoet aan de eisen die door de Europese & Amerikaanse overheid gesteld zijn op het gebied van data-encyptie, the Advanced Encryption Standard (AES).
  • De verbinding vindt plaats middels een Secure Socket Layer (SSL) waarmee een verbinding tussen alleen de twee computers tot stand gebracht wordt.
Artikel 3. Digidokter.net is niet aansprakelijkheid voor enige schade;

3.1. toegebracht door Digidokter.net website;
3.2. voortvloeiend uit het gebruik van Digidokter.net website;
3.3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) Digidokter.net website;
3.4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina van) Digidokter.net website te kunnen raadplegen. Ook is de eigenaar gevrijwaard van aanspraken in geval van (dreigende) of gelopen schade;

3.5. Algemeen
De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, Digidokter.net is niet aansprakelijk indien er sprake is van kennelijke (type) fouten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende organisatie / fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden Digidokter.net van toepassing.
Artikel 4. Privacy
Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon. Lees voor meer informatie het Digidokter.net Privacy beleid.
Artikel 5. Hyper(links)
Bepaalde verwijzingen / links op deze site kunnen voeren naar sites (cookies) die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Digidokter.net geen controle heeft.
Artikel 6. Digidokter.net / eigenaar behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud van de activiteiten / diensten of  te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van Digidokter.net website.

Artikel 7. Digidokter.net / eigenaar behoudt zich het recht de activiteiten / diensten of de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is de eigenaar niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de activiteiten / diensten of website.

Artikel 8. Digidokter.net / eigenaar behoudt zich het recht om zonder kennisgeving, u de toegang tot de website en de daarop aangeboden activiteiten / diensten te beëindigen c.q. te ontzeggen.

Artikel 9. Digidokter.net / eigenaar is niet verantwoordelijk activiteiten  buiten de (contractuele / mondelinge) overeenkomst aangegaan met de opdrachtgever / dienstverband of voor content op de aan Digidokter.net / website gekoppelde activiteiten, bestanden en/ of websites derden waarnaar wordt verwezen.

Artikel 10. De inhoud & activiteiten van deze Digidokter.net en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Digidokter.net /  eigenaar. Zonder schriftelijke toestemming van de Digidokter.net / eigenaar is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Artikel 11. De gebruiker vrijwaart alle activiteiten van Digidokter.net / eigenaar, de werknemers van Digidokter.net / eigenaar, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de activiteiten Digidokter.net, website Digidokter.net of inbreuk op welke Europese c.q. Nederlandse wettelijke regeling dan ook.

Artikel 12. De op Digidokter.net website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de Digidokter.net website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 13. Eventuele schade ontstaan bij activiteiten van Digidokter.net of door gebruik van de website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van Digidokter.net komen.

Artikel 14. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digidokter.net .

Copyright 2018 Info@Digidokter.net Alle rechten voorbehouden